torsdag 3 mars 2016

Ett Demokratiskt Parti

Välj 
Det rätta partiet

Sverigedemokraterna

Har

Ansvarsfull invandringspolitik 

Mindre splittring – mer gemenskap 


Många

Sverige har genom århundradena upplevt ett antal
invandringsvågor. 
Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från

kulturellt och geografiskt närliggande nationer, 
vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in 
i den svenska nationen. 

Trots att problem inte har saknats 
har denna historiska invandring i

flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället 
Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring
från avlägsna länder och kulturkretsar. 

Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett
positivt sätt anpassat sig och bidragit till 
det svenska samhället
under senare tid, 
så är ändå den sammanlagda nettoeffekten 
av massinvandringen
från avlägsna länder starkt negativt, 
såväl ekonomiskt som socialt.


Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, 
men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara
av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella 
identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, 
men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma
som rätten att bli beviljad asyl. 

Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd
flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och
som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period
som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller
naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa
flyktingar på plats, i krisområdenas närhet.

Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande 
och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar 
för samma summa pengar 
jämfört med en modell 
där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige.


Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant
sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra
sociala och ekonomiska problem.

Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs
och inte vill leva är destruktivt 
för såväl landet som för den enskilde individen. 

Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare 
som önskar återvända till sina hemländer.Krafttag mot brottsligheten


Straffa brottslingar och värna brottsoffer
Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti. 
Man ska kunna känna sig trygg i arbetslivet, trygg i skolan och trygg när man blir gammal. 
Men det allra viktigaste är kanske den fysiska tryggheten. 

Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brottslighet vare sig hemma eller i offentliga miljöer.
När brott ändå sker 
ska man kan kunna lita på att samhället gör sitt jobb. 

Att polisen finns till hands och löser brottet. 


Att myndigheterna finns till hands 
för att erbjuda brottsoffer stöd och hjälp. 
Att domstolen ger brottslingen ett rimligt straff, 
utdömer ett rimligt skadestånd
och därmed också ger brottsoffret upprättelse. 

Vi konstaterar att det krävs åtgärder på alla plan för att uppnå detta.
Sverigedemokraterna vill ta krafttag mot brottsligheten. 

Vi vill kraftigt skärpa straffen för grov och upprepad brottslighet. Det ska inte löna sig att begå brott i Sverige 
och högre skadestånd bör utdömas till brottsutsatta. 

Vi vill lagstifta om nya möjligheter för att komma åt den växande organiserade brottsligheten. 
För att råda bot på den utbredda ineffektiviteten inom Polisen 
vill vi satsa pengar på en effektivitetsreform 
som ska möjliggöra att poliserna kan göra det de är bäst på – bekämpa brottslighet. 

Pappersarbete och andrasysslor som ligger långt ifrån kärnverksamheten bör i ökad utsträckning ligga på civil personal.Läs mer:Partiet för en värdig ålderdom


Respekt för erfarenhet och sänkt pensionsskatt


Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik 

som om hur man ser på värdet av äldre människor. 


Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. 


Det är ett arbete på många plan. 
Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta 
men ges idag inte den möjligheten. 


Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort. 


Andra är beroende av äldreomsorg 
för att kunna behålla livskvalitet. 


Ett av de största problemen idag 
är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda. 

För att öka matlusten 
måste man ta ett helhetsgrepp 
kring åtgärder för att förbättra livskvaliteten. 

Det ska vara en rättighet för äldre 
att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. 

Den som inte längre har ork att laga egen mat 
ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat 
som transporterats i lastbilar genom hela landet. 


Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna 
mer än vad något annat parti föreslagit. 


Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna 
genom att höja garantipensionerna 
samt sänka högkostnadsskydden för vård och medicin. ArbetsmarknadspolitikDet är en fråga om anständighet 
och den enskildes självständighet 
att det ska gå att leva på sin lön. 

Därför tror vi på att när det är ekonomiskt ansvarsfullt 
bör skatten sänkas för vanligt folk. 

Vi behöver reformera Lagen om anställningsskydd. 
Unga människor behöver ofta framförallt 
få in en fot på arbetsmarknaden, 
medan anställningstrygghet 
och villkor blir viktigare ju äldre man blir. 


För den som blir arbetslös behövs en trygg omställningsförsäkring. I Sverige ska svenska regler gälla
– även för arbetare från inom den Europeiska unionen. 

Vi vill föra en pragmatisk arbetsmarknadspolitik med fokus på rationalitet och effektivitet 
– utan ideologiska skygglappar.


Ja till jobbskatteavdrag – när ekonomin tillåter


Sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag


En ny anställningsform: Lärlingsanställningar för unga


Stärkt a-kassa så att fler får ut 80 % och förlängd tid för deltidsanställda


Avskaffa Lex Laval

Krafttag mot den obalanserade konkurrensen inom åkerinäringen

Bli Medlem 

Detta är inte Sverigedemokraternas sida.


Det är jag Thore Hult som vill propagera för det parti jag gillar. Kram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar